De site voor Smaakvol Arnhem

Gebruiksvoorwaarden SmaakVolgers.nl

GEBRUIKSVOORWAARDEN SMAAKVOLGERS.NL


1.1 SmaakVolgers.nl is een online platform met een weblog en informatie over restaurants en (uit)eten gerelateerde adressen in en om Arnhem.
1.2 Door het online aanmaken van een SmaakVolgers.nl account, middels het invoeren van gegevens of het inloggen via Facebook, verklaar je ontegensprekelijk akkoord te gaan met de inhoud van deze gebruiksvoorwaarden.
1.3 Bij nietigheid van een van de bepalingen van deze voorwaarden, blijven de overige bepalingen van de gebruiksvoorwaarden onveranderd geldig.


2 Aanmaken account
2.1 Bezoekers die zich registreren (hierna te noemen SmaakVolgers) kunnen op de site restaurant beoordelingen plaatsen, favoriete restaurants, winkels of artikelen bewaren, favoriete restaurants benoemen en reageren op blog artikelen.
2.2 Restauranthouders die zich registreren kunnen de openingstijden van hun winkel aanpassen, nieuwsberichten aan de redactie doorgeven en reageren op beoordelingen van  SmaakVolgers.
2.3 Je bent zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens die je opgeeft bij het aanmaken en gebruiken van een SmaakVolgers account en voor het bewaken van je wachtwoord.

3 Gebruik van SmaakVolgers.nl
3.1 Het gebruik van het SmaakVolgers account gebeurt onder de verantwoordelijkheid van degene die het account aanmaakte. De accounthouder verbindt zich ertoe zijn/haar account niet te gebruiken voor activiteiten zoals weergave, opslag of doorgifte van informatie, die in strijd zijn met bepalingen van Nederlands recht.
3.2 In geval van een vermoeden van misbruik van je account dien je dit zo spoedig mogelijk aan SmaakVolgers.nl te melden op info@SmaakVolgers.nl.nl om SmaakVolgers.nl in de gelegenheid te stellen de nodige maatregelen te nemen.
Je bent zelf verantwoordelijk voor de berichten, beoordelingen, foto’s en reacties die je op SmaakVolgers.nl  plaatst. Je vrijwaart SmaakVolgers.nl voor alle vorderingen en schades die voortvloeien uit de plaatsing van jouw berichten, beoordelingen, foto’s en reacties.
3.3 Als je op SmaakVolgers.nl een beoordeling plaatst bij een restaurant dan verklaar je ook werkelijk zelf bij dat restaurant te hebben gegeten op de datum die je bij de beoordeling invult. Je verklaart bovendien geen enkele vergoeding van welke aard dan ook te (hebben) ontvangen van de betreffende restauranthouder.
3.4 Je verklaart geen scheldwoorden, onwaarheden, bedreigingen, obscene, politieke of religieuze standpunten of grove beledigingen te gebruiken in de berichten, beoordelingen en reacties die je op SmaakVolgers.nl plaatst.
Indien je op enig ogenblik teksten, bestanden, beelden, foto`s of opmerkingen aantreft die op enige wijze onrechtmatig zijn, verzoeken we je dit zo spoedig mogelijk aan SmaakVolgers.nl te melden op info@SmaakVolgers.nl om SmaakVolgers.nl in de gelegenheid te stellen de nodige maatregelen te nemen.
3.5 Je dient je ten alle tijde te onthouden van het opslaan en/of (doen) verspreiden van inhoud in strijd met bepalingen van Nederlands recht, waaronder in ieder geval maar niet uitsluitend begrepen inhoud die: smadelijk, lasterlijk, beledigend, racistisch, discriminerend of haatzaaiend is; erotisch of pornografisch is; inbreuk maakt op rechten van derden, waaronder in ieder geval maar niet uitsluitend begrepen auteursrechten, merkrechten en portretrecht; een schending van de persoonlijke levenssfeer van derden oplevert, waaronder in ieder geval maar niet uitsluitend begrepen het zonder toestemming of noodzaak verspreiden van persoonsgegevens van derden of het herhaaldelijk lastigvallen van derden met door dezen ongewenste communicatie; hyperlinks, torrents of vergelijkbare informatie bevat waarvan SmaakVolger weet of moet weten dat die verwijst naar materiaal dat inbreuk maakt op rechten van derden; kwaadaardige inhoud zoals virussen of spyware bevat.

4 Beperken/opheffen account
4.1 Indien naar het oordeel van SmaakVolgers.nl sprake is van overtreding van de gebruiksvoorwaarden, is SmaakVolgers.nl gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om de impact te beperken, onder andere door een account te blokkeren en de eventueel geleden schade op de betreffende SmaakVolger te verhalen.

5 Beperking aansprakelijkheid
5.1 SmaakVolgers.nl heeft bij de samenstelling en ontwikkeling van SmaakVolgers.nl en de daarin opgenomen informatie de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Uiteraard besteden wij er veel zorg aan om alle informatie zo up-to-date mogelijk te houden op de website. Eventuele fouten of vergissingen kunnen echter niet altijd worden voorkomen.
5.2 De op deze website verstrekte informatie is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan.
5.3 De via SmaakVolgers.nl verspreide informatie is slechts informerend van aard. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend.
5.4 SmaakVolgers.nl kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert en is onder geen beding gehouden tot enige schadeloosstelling.             
5.5 Iedere afnemer van de informatie verstrekt door of via deze website is zelf verantwoordelijk voor de keuze en het eventuele gebruik van de informatie.
5.6 SmaakVolgers.nl draagt geen verantwoordelijkheid voor verwijzingen op SmaakVolgers.nl naar websites van derden. De verwijzingen zijn slechts bedoeld als hulp voor de gebruiker van SmaakVolgers.nl. Elke aansprakelijkheid voor de juistheid van de informatie op andere websites wordt dan ook uitgesloten.
5.7 De verstrekte informatie kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd.
5.8 SmaakVolgers.nl is in geen enkel geval aansprakelijk voor enige schade geleden door de gebruikers van de website of op de website genoemde personen, bedrijven of instellingen , waaronder mede begrepen gevolgschade, verlies van gegevens, omzet en immateriële schade.

6 Intellectuele rechten
6.1 Het auteursrecht, de handelsnaam,het woordmerk, het beeldmerk en alle overige industriële of intellectuele eigendomsrechten die te vinden zijn op de site of die er op enige manier verband mee houden, zijn en blijven eigendom van SmaakVolgers.nl.
6.2 Door het aanmaken van een SmaakVolgers account en het plaatsen van bestanden (beelden, teksten, etc) verstrekt de SmaakVolger een niet exclusief overdraagbaar en eeuwigdurend gebruiksrecht aan SmaakVolgers.nl met als doel deze gegevens via SmaakVolgers.nl en/ of haar (social media) kanalen publiek kenbaar te maken.

7Klachten en recht
7.1 Klachten met betrekking tot SmaakVolgers.nl kunnen binnen 7 (zeven) kalenderdagen per e-mail worden meegedeeld op info@SmaakVolgers.nl. SmaakVolgers.nl zal zich inspannen om op elke klacht schriftelijk te reageren en zal alle maatregelen treffen die binnen haar mogelijkheden liggen.
7.2 Deze gebruiksvoorwaarden zijn opgesteld naar Nederlands recht en een geschil ontstaan uit het gebruik van de site zal definitief dienen te worden beslecht door de Rechtbank te Arnhem.

 

NOTICE AND TAKE DOWN PROCEDURE


1.1 Alle informatie op de website van SmaakVolgers.nl wordt zorgvuldig samengesteld en onderhouden. Indien u desondanks materiaal aantreft waarvan u van mening bent dat dit inbreuk maakt op uw rechten of waarvan u meent dat dit anderszins onrechtmatig is, kunt via info@smaakvolgers.nl een verzoek indienen om deze informatie van de website te laten verwijderen. Wij verzoeken u om bewijsstukken mee te sturen zodat wij uw verzoek zorgvuldig kunnen beoordelen.

1.2 Indien SmaakVolgers.nl uw verzoek gegrond acht, zal zij de gevraagde informatie binnen 14 werkdagen verwijderen. Het verwijderen van informatie impliceert niet dat SmaakVolgers.nl enige aansprakelijkheid erkent ter zake enig (beweerdelijk) onrechtmatig handelen.

 
 
 

Smaakvolgers.nl: alle restaurants en bijzondere eten gerelateerde adresjes in en om Arnhem.